تبلیغات
باشگاه پرواز parvaz club - کدام امید
خدای خوبم..

بخاطر تمام لحظه هایی که منتظرم بودی و نیومدم

من و ببخش...

بخاطر تمام لحظه هایی که من و دیدی و من ندیدمت

من و ببخش..

بخاطر تمام لحظه هایی که برام خوب خواستی و من بد کردم

من و ببخش...

بخاطر تمام لحظه هایی که امیدت و نا امید کردم

من و ببخش...

بخاطر تمام لحظه هایی که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم

من و ببخش..

بخاطر تمام لحظه هایی که تنهام نگذاشتی و من خودم و تنها دیدم

من و ببخش..

بخاطر تمام لحظه هایی که به مهربون بودنت،

بخشنده بودنت،

آمرزنده بودنت؛

بزرگ بودنت و

بودنت

شک کردم من و ببخش...

بخاطر تمام لحظه هایی کهاشکهام برای کسی جز تو بود ...

بخاطر تمام لحظه هایی که خواهش ها و التماسام برای کسی جز تو بود...

بخاطر تمام لحظه هایی که لذتها و شادی هام برای کسی جز تو بود...

منو ببخش...

منو ببخش..

..خیلی ها به دعوت دل ساده ی من

اومدند

نشستند

خندیدند....

اما خیلی زود

شکستند و

گسستند و

رفتند....

تنها تو بودی که

بریدم و نبریدی

شکستم و نشکستی

گسستم و نگسستی...

خدایا ...

من اگر بد کنم تورا بنده خوب بسیار است

اما تو اگر رهایم کنی مرا خدایی نیست

.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.