تبلیغات
باشگاه پرواز parvaz club - امشب
تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393 | 10:16 ب.ظ | نویسنده : علیرضا (دلبر)

ﺍﻣﺸَــﺐ !..

ﮔﺮﯾـﮧ ﻣﮯ ﮐـُﻨﻢ ..

ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِ ﺗـَﻤــاﻡ ِ ﺁن ﭼﯿﺰﮮ ﮐـﮧ ﺧﻮاﺳﺘﮯ ﻭ ﺑـُﻮﺩم

ﮐـﮧ ﺧﻮاﺳﺘـَﻢ ﻭ ﻧـَﺒﻮﺩﮮ ..ﺍﻣﺸـَـﺐ !

ﺑـﮧ ﭘــاﺱ ِ ﺗـَﻤــاﻡ ِ ﺗـَﺤﻘﯿﺮﻫــاﯾﮯ ﮐـﮧ

ﺑـﮧ ﺧــﺂﻃﺮﺕ ﺷـِﻨﯿﺪﻡ ﻭ ﺷـِﮑﺴﺖ ﺨﻮﺭﺩﻡ ...ﺍﻣﺸـَـﺐ !...

ﺑـﮧ ﯾــﺂﺩ ِ ﺗــُ ـ ـ ـﻮ ...

ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِ ﺩﻝ ِ ﻋــﺂﺷﻘَﻢ ...

ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِﻃـَﻌﻢ ِ ﺗـَﻠﺦ ِﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘـَن ...ﺍﻣﺸـَـﺐ !...

ﮔﺮﯾـﮧ ﻣﮯ ﮐـُﻨﻢ.: Blog Templates By : MihanTemp.com :.